Vis tilbudsliste

Du har 0 varer i kurven

I alt 0,00 DKK

Salgs- og leveringsbetingelser

Priserne

Er gældende i 30 dage fra tilbudsdato, såfremt andet ikke er anført. Tilbuddet er, hvis intet andet er aftalt, udregnet i DKK eksklusiv moms. Når ikke andet er nævnt, er tilbuddet baseret på samlet bestilling.

Ordrebekræftelse

Hvis ordrebekræftelsen afviger fra salgs- og leveringsbetingelserne, er det ordrebekræftelsen der gælder.

Målangivelse ved døre og vinduer

Anførte mål er, når andet ikke fremgår, altid udvendige karmmål. Når andet ikke er anført, er glasmål færdige glasmål.
Målene opgives altid som bredde x højde.

Annullering og ændring af ordrer

Ordrer, der allerede er videregivet til vores leverandør, kan kun annulleres eller ændres mod leverandørens accept. Alle udgifter i forbindelse med annullering eller ændring er for købers regning.

Udførelse

De leverede produkter udføres i almindelig håndværksmæssig kvalitet som fabriksproduktion, og kvaliteten modsvarer salgsprisen på tidspunktet for ordrebekræftelsen.
Profileringer, detailkonstruktioner og materialevalg er den til enhver tid gældende standard for Robinwood.
Afvigelser herfra skal, for at være gældende, være noteret på vores ordrebekræftelse.
Ved genbestilling opgives tidligere fakturanumre af hensyn til valg af konstruktion.

Produktansvar

Køber skal holde Robinwood skadesløs i den udstrækning, Robinwood pålægges ansvar overfor tredjemand for sådan skade og sådant tab, som efter punkt a og b ikke er ansvarlig for overfor køber eller tredjemand. Robinwood er ikke ansvarlig for skade forvoldt af det solgte:
a) på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens det solgte er i køberens besiddelse.
b) på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter som følge af det solgte forårsager.
I intet tilfælde er Robinwood ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekventstab.
De nævnte begrænsninger i Robinwood ansvar gælder ikke, hvis firmaet har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed.
Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.
Robinwood og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af det solgte.

Leveringstidspunkt

Levering sker i henhold til det på ordrebekræftelsen angivne tidspunkt. Der tages dog forbehold mod force majeure, krig, lockout, transportforstyrrelser, maskine havari, materiale og fabrikationsfejl, således også forsinkelser af råmaterialer, der er nødvendige til fremstilling af det købte.
Forsinkelser berettiger ikke køber til at hæve købet.
Uanset hvad der måtte være anført i aftalen regnes leveringstid altid fra det tidspunkt, hvor Robinwood har fået alle tekniske spørgsmål klarlagt af køber.
Såfremt afsendelse udskydes på købers foranledning eller på grund af manglende sikkerhedsstillelse, forfalder beløbet alligevel til betaling, regnet fra den dag hvor leveringen skulle have fundet sted. Eventuel leje af oplagringslokaler debiteres køber.

Forsendelse

Sker med transportmidler som, hvis ikke andet er aftalt, arrangeres af Robinwood.

Leveringssted

Leveringen sker til bekræftede leveringsadresse. Køber bærer risiko for, at fuld læsset lastvogn kan køre frem til anviste aflæsningssted.
Ventetid og unødig forlængelse af aflæsnings tid debiteres køber.
Levering frit til omliggende øer er at forstå, frit til nærmeste centrale færgested. Køber er ansvarlig for hjælp til aflæsningen.

Fragtomkostnigner

Såfremt andet ikke er aftalt, er priserne ab lager. Hvis Robinwood skal arrangere forsendelsen, fremsendes varerne ufranko.

Fragtskader

Køber skal ved levering kontrollere elementerne for fragtskader og antal, inden der kvitteres for modtagelse. Er der skade på varerne eller svarer collieantallet ikke til det, der står på fragtbrevet, skal det noteres på fragtbrevet.
VIGTIGT! - Ren kvittering for modtagelse af skadede varer betyder, at retten til reklamation fortabes.

Betalingsbetingelser

Hele beløbet betales ved ordre bestilling.

Garanti

Robinwood yder 5 års produktgaranti på vinduer og døre. For termoglas leveret og monteret af Robinwood videregiver vi producentens garanti, som ligeledes er 5 år. På øvrige produkter er der garanti ifølge købeloven.
For andre byggevarer i. h. t. købeloven.

Reklamationer

Reklamationer skal ske skriftligt umiddelbart eller senest 8 dage efter levering og altid før montering og eventuel behandling. Reklamationer, som er vores ansvar, reparerer vi og/eller giver prisafslag eller erstatter med nye produkter.
Erstatningen kan aldrig overstige varens pris.
For overfladebehandlede elementer henviser vi til udfaldskrav.

Reklamationsretten bortfalder hvis:

  1. Varerne ikke er opbevaret tørt og sikkert.
  2. Udvendige døre og vinduer ikke er behandlet eller fyrretræsprodukter kun er behandlet med farveløse produkter.
  3. Monteringen ikke er korrekt udført.

Tvist

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende kontrakt skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter Dansk Ret ved Retten i Kalundborg i 1. instans.


Der tages forbehold for prisen, idet beregneren stadig er under udvikling

Lavpris Trælasthandel

SmartPage Webdesign